ދ. އިއްސަރި
Dh. Issari | LD0171
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ކޭ އެސް ހޯލްޑިންގސް ޕވޓ، ލޓޑ / ހ. ތުނިޔަ، 08 ވަނަ ފަންގިފީލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 02/05/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން