ދ. ކެދިގަނޑު | ރިއު އެޓޯލް އެންޑް ރިއު ޕެލެސް މޯލްޑިވްސް
Dh. Kedhigan'du | LD0104
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 5.6 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3333644
  • އެނދުގެ އަދަދު - 880
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 440
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3315453
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ރިއު އެޓޯލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ޝާހް، ޙުސައިން އެންޑް ކޯ ބެރިސްޓަރސް އެންޑް އެޓަރނީސް 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހ.އާގެ 12 ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ރިއު އެޓޯލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ޝާހް، ޙުސައިން އެންޑް ކޯ ބެރިސްޓަރސް އެންޑް އެޓަރނީސް 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހ.އާގެ 12 ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ