ދ. މާފުށި | ރިއު އެޓޯލް އެންޑް ރިއު ޕެލަސް މޯލްޑިވްސް
Dh. Maafushi | LD0338
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 11 ހެކްޓަރ
ސްޓޭޓަސް: Under development
 • ސްޓޭޓަސް - ތަރައްޤީކުރެވެމުންދާ ރަށެއް
 • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ރިއު އެޓޯލް ޕވޓ ލޓޑ
 • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 27/02/2014
 • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 50 އަހަރު
 • ކުރާ މަސައްކަތް - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުން
 • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް
 • ފޯނު ނަންބަރު - 3333644
 • އެނދުގެ އަދަދު - 880
 • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 440
 • ފެކްސް ނަންބަރު - 3315453
 • އީ-މެއިލް - [email protected]
 • ހިންގާފަރާތް - ރިއު އެޓޯލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ޝާހް، ޙުސައިން އެންޑް ކޯ ބެރިސްޓަރސް އެންޑް އެޓަރނީސް 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހ.އާގެ 12 ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
 • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ރިއު އެޓޯލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ޝާހް، ޙުސައިން އެންޑް ކޯ ބެރިސްޓަރސް އެންޑް އެޓަރނީސް 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހ.އާގެ 12 ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ