ދ. މާގައު | ބެގްލިއޯނީ ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސް
Dh. Maagau | LD1188
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 6 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 9802222
  • އެނދުގެ އަދަދު - 152
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 76
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ބެގްލިއޯނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.ހުޅުގަލި، 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ ކަޅުހުރާ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ނިޔު މޫޑް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ފާމުދޭރިގެ، އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ