ދ. މާލެފަރު
Dh. Maalefaru | LD0957
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޢިސްމާއިލް ނަޝީދު / މ. އޭޝިއާ، ކ. މާލެ)
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 12/12/2017
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން