ދ. އޮޅުފުށި
Dh. Olhufushi | LD0688
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އިސްމާޢިލް ޝަރާފް / ގ. ވައިޓްރޯސް، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 10/05/2017
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން