ދ. ތަނބަޅައިދޫ
Dh. Than'balhaidhoo | LD0673
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 5.4 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ދ. ގެމެންދޫ އޮފީސް (ގެމެންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައި)
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 15/03/1998
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައި