ދ. ތިލަބޮޅުފުށި
Dh. Thilabolhufushi | LD0503
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 5.6 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ކޭ އެސް ހޯލްޑިންގސް ޕވޓ، ލޓޑ / ހ. ތުނިޔަ، 08 ވަނަ ފަންގިފީލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 02/05/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން