ދ. އުއްދޫ
Dh. Uhdhoo | LD0530
ސިނާއީ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 9.9 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 11/10/2003
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަމާއި، ޕޯލްޓްރީ ލައިވްސްޓޮކް އަދި ރުއް އެރުން