ދ. ވޮއްމުލި | ދަ އެސް.ޓީ ރެޖިސް ވޮށްމުލި ރިސޯޓް، މޯލްޑިވްސް
Dh. Vommuli | LD0012
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 9.7 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3000082
  • އެނދުގެ އަދަދު - 190
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 95
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3000083
  • އީ-މެއިލް - [email protected] [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ރެސިޑެންސީ ރިސޯޓްސް މާލެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އައިމިރާނި ބިލްޑިންގ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ރެސިޑެންސީ ރިސޯޓްސް މާލެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އައިމިރާނި ބިލްޑިންގ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ