ތ. މަޑިފުށި
Th. Madifushi | LD0627
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
N01 ވިލުފުށި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 14030
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 19.3 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,333

މިރަށުގެ ރައްޔިތުން އާންމުކޮށް ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި މުދާ އުފުލާ އޮޑިދޯނިފަހަރު ދުއްވުމެވެ. އަދި ރަށުގެ އަންހެނުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފަންގިވިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. 2004 ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި "ސުނާމީ ކާރިޘާ" ގައި މިރަށުގެ އާޘާރީ ތަންތަން ވަނީ ނެތި ގޮސްފައެވެ. މިއަދާ ހަމައަށް ފެންނަންހުރި ހަމައެކަނި ތަނަކީ ކުރީޒަމާނުގައި ރަށުގެ ރައްޔިތުން ފެން ބޭނުންކުރުމަށް ބަހައްޓާފައިވާ ވެވެކެވެ.
ޖުމްލަ 14 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 11,540,906.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ