ތ. ދިޔަމިގިލި
Th. Dhiyamigili | LD0200
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
N04 ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 14040
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 25.3 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 890

މިރަށަކީ ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަންކުރާ ރަށެކެވެ. މީގެ އިތުރުން، އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ރޯނުވެށުމަކީވެސް މިރަށު މީހުން އާންމުކޮށް ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތެކެވެ. މިރަށަކީ އިހުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރަސްރަސްކަލުން ދިރިއުޅުއްވި ރަށެކެވެ. މަޝްހޫރު ދިޔަމިގިލީ ދަރިކޮޅުގެ ރަސްރަސްކަލުން ނިސްބަތްވަނީ މިރަށަށެވެ. މިގޮތުން މިރަސްރަސްކަލުން ބޭނުންކުރެއްވި ގަނޑުވަރެއްވެސް މިރަށުގައި ހުއްޓެވެ
ޖުމްލަ 11 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 9,404,336.00 ރ.
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ތ. ދިޔަމިގިލި - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ