ތ. ގުރައިދޫ
Th. Guraidhoo | LD1163
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
N04 ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 14050
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 31.8 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 2,060

މިރަށަކީ އައްޑު އާއި ހުވަދު އަތޮޅާއި ފުވައްމުލަކުން، މާލެއަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓުފަހަރު ބަނދަރުކުރާ މައި އެއްބަނދަރެވެ. ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ އިސްކަމެއް ދެނީ ރަށުގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށެވެ.
ޖުމްލަ 13 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 5,589,567.00 ރ.
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ތ. ގިުރައިދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ