ތ. ގުރައިދޫ
Th. Guraidhoo | LD1163
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
N04 ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 14050
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 31.8 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,178

މިރަށަކީ އައްޑު އާއި ހުވަދު އަތޮޅާއި ފުވައްމުލަކުން، މާލެއަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓުފަހަރު ބަނދަރުކުރާ މައި އެއްބަނދަރެވެ. ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ އިސްކަމެއް ދެނީ ރަށުގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށެވެ.
ޖުމްލަ 13 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ތ. ގުރައިދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް