ތ. ވަންދޫ
Th. Vandhoo | LD0859
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
N03 ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 14070
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 26.1 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 305

މިރަށުގެ މީހުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ކަނޑުމަސްވެރިކަމެވެ. މިރަށުގައި ހުރި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތާރީޚީ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ހުކުރު މިސްކިތާއި ވަންދޫ ދޮރުވަންނަ ކަލޭފާނު ޒިޔާރަތާއި އުސްފަސްގަނޑާ އަދި ކިރާމާގަސް ހިމެނެއެވެ.
ޖުމްލަ 10 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ތ. ވަންދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ