ތ. ގާދިއްފުށި
Th. Gaadhiffushi | LD0427
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
N04 ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 14090
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 13.4 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 697

މިރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން އާންމުކޮށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، ހުއިފިލަނޑާ ނެގުމާއި ރޯނުވެށުމާއި ފަންގި ވިނުމެވެ. މީގެއިތުރުން އިމާރާތްކުރުމާއި ތެދުއުއިވަޑާމަކީވެސް މިރަށު މީހުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކެވެ.
ޖުމްލަ 9 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 5,801,116.00 ރ.
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ތ. ގާދިއްފުށި - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ