ތ. ތިމަރަފުށި
Th. Thimarafushi | LD0082
މީހުން ދިރިއުޅޭ ، ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
N02 ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 14100
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 65 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,031

މިރަށުގެ މީހުން އާންމުކޮށް ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. މީގެ އިތުރުން އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ބޯޓުދަތުރު ކުރުމާއި ވިޔަފާރި ކުރުމަކީވެސް މިރަށު މީހުން ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތްތަކެވެ. މިއަތޮޅުގައި އޮތް ހަމައެކަނި އެއަރޕޯޓް އޮންނަނީ މިރަށުގައެވެ. ޕޯޗުގީޒުންނާ ދެކޮޅަށް މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ކުރެއްވި ހަނގުރާމައިގައި، އެމަނިކުފާނުގެ ލަޝްކަރުގައި ހިމެނުނު ދެ ހާޖީން ނިސްބަތްވަނީ މިރަށަށެވެ.
ޖުމްލަ 14 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ތ. ތިމަރަފުށި - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި