ތ. ވޭމަންޑޫ
Th. Veymandoo | LD0694
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
N02 ތިމަރަފުށި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 14110
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 41.7 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,174

މިރަށަކީ ކޮޅުމަޑުލުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށެވެ. އެހެންކަމުން އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށާ އަޅައިބަލާއިރު މިރަށުގައި އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ފަހިވެފައި ހުރެއެވެ. މިގޮތުން ދިގު ދަތުރުތަކުގައި މިރަށަށް މަޑުކޮށްލާ އޮޑިދޯނި ފަހަރަށް ތެލާއި ފެނުގެ ޚިދުމަތް މިރަށުން ފޯރުކޮށްދެއެވެ. އަދި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ބޭންކުގެ ޚިދުމަތާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރެއްވެސް މިރަށުގައި ހުރެއެވެ.
ޖުމްލަ 16 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ތ. ވޭމަންޑޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް