ތ. އޮމަދޫ
Th. Omadhoo | LD0783
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
N03 ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 14130
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 37.1 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 777

ރަށުގެ މީހުން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި ހުއިފިލަނޑާ ނެގުމާއި މަސް ކައްކައި ހިއްކުމާއި ރިހާކުރު ކެއްކުމެވެ. އޭގެ އިތުރުން ދަނޑުވެރިކަންވެސް މިރަށު މީހުން ކުރެއެވެ. މިރަށުގައި 250 އަހަރު ކުރިއްސުރެ ފާހަގަކުރެވޭ ބޮޑު ހިލައެއް އޮވެއެވެ.