ތ. ކަނިމީދޫ
Th. Kanimeedhoo | LD1123
ސިނާއީ، ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 68 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 09/03/2019
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަގުތީ ގޮތުން ބެލެހެއްޓުމަށް