ތ. ބޮޑުރެހާ
Th. Bodurehaa | LD1202
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އިބްރާހީމް ރަޝީދު / ބްލޫޑައިމަންޑް، ތ. ވޭމަންޑޫ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 06/09/1975
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން