ތ. ދިއްފުށި
Th. Dhiffushi | LD0829
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.1 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އިސްމާޢިލް ޝަމީމް / ފެބްރިކްވިލާ، ތ. ވިލުފުށި
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 23/05/2002
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން