ހދ. ރުއްފުށި
HDh. Ruffushi | LD0130
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަޙްމަދު ސަޢީދު / މ. އެސްޓަންވިލާ، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 27/09/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން