ތ. ދޮނަންފުށި
Th. Dhonanfushi | LD0539
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.1 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޒަކިއްޔާ ޙަސަން / ހ. މާދޫގެ، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 10/01/1986
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން