ތ. ފެންފުށި
Th. Fenfushi | LD0108
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އިބްރާހިމް ނާޞިރު / މއ. ރެޑްރޯސް، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 22/01/1973
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން