ތ. ފޮނިދާނި
Th. Fonidhaani | LD0912
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޙުސެއިން މަނިކު ދޮންމަނިކު / ގ. ފަނަސް، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 24/08/1995
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން