ތ. ފުނައްޑު
Th. Funaddu | LD0293
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 27.4 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އައި.އޯ.އެފް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / އެސް.ޓީ.އޯ އައިފާނު ބިލްޑިންގ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 09/10/2003
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ސްކިޕްޖެކް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ދަށުން ޝޯބޭސްޑް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ދަށުން މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރުން