ތ. ގާތުރެހާ
Th. Gaathurehaa | LD0614
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 6.2 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޢަބްދުﷲ އަންވަރު / ފާލަންދޮށުގެ، ތ. އޮމަދޫ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 10/05/1983
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން