ތ. ހިކަނދިޅޮހި
Th. Hikan'dhilhohi | LD0040
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.2 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ރަޝީދު / ފެހިފަރުދާގެ، ތ. ވިލުފުށި
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 22/02/1998
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން