ތ. ހުޅިޔަންފުށި
Th. Hulhiyanfushi | LD0796
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.9 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އިސްމާޢީލް ޢަފީފް / ވަގުތީހިޔާ ތ. ގާދިއްފުށި
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 21/10/1972
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން