ތ. ކާއްޑޫ
Th. Kaaddoo | LD0533
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.9 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ނިޒާމް ޢަބްދުއްރަޙީމް / ގ. ޒަމާން، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 12/10/1980
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން