ތ. ކަކޮޅަސް
Th. Kakolhas | LD0644
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 16.8 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ކަކޮޅަސް އައިލެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / މ. އާދިއްލީގެ، ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ، އަސަރީގޯޅި
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 15/07/2010
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް