ތ. ކޮލަފުށި
Th. Kolafushi | LD1011
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އިބްރާހީމް ނާޞިރު / މއ. ރެޑްރޯސް، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 22/01/1973
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން