ތ. ކޮޅުފުށި
Th. Kolhufushi | LD0905
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.6 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޢަބްދުﷲ ވަޖީހު / މ. ޝެމްރޮކް، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 16/09/1972
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން