ތ. ކުޑަކިނބިދޫ
Th. Kudakin'bidhoo | LD0449
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޙަސަން އަޙްމަދު / ލައިނޫފަރުގެ، ތ. ކިބިދޫ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 02/01/1969
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން