ތ. ޅަވައްޑޫ
Th. Lhavaddoo | LD0029
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.9 ހެކްޓަރ
ސްޓޭޓަސް: Leased with Malefushi lease agreement
  • ސްޓޭޓަސް - މާލެފުށިއާއި އެކު ދޫކުރެވިފައި
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އިއި.ވީ.ޕީ.އެލް އިންވެސްޓްމަންޓް ވެންޗުއަރސް ޕވޓ ލޓޑ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 20/08/2014
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 35 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުން
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް