ތ. މާގުޅި
Th. Maagulhi | LD0184
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.1 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އާދަމް ޢަލީ / ގ. ހިޔަލަ، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 22/02/1998
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން