ތ. މާލެފުށި | މާލިފުށި ބައި ކޯމޯ
Th. Maalefushi | LD0556
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 10.1 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 6780008 7778684
  • އެނދުގެ އަދަދު - 152
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 76
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 6780009
  • އީ-މެއިލް - emai[email protected] [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - އައި.ވީ.ޕީ.އެލް އިންވެސްޓްމަންޓް ވެންޗަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.ސީ ސައިޑް، 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އައި.ވީ.ޕީ.އެލް އިންވެސްޓްމަންޓް ވެންޗަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.ސީ ސައިޑް، 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ