ތ. މަތިދޫ
Th. Mathidhoo | LD0849
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 6.9 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މޫސާ ޙަސަން / މ. މަތިދޫ، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 10/01/1986
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން