ތ. މެދަފުށި
Th. Medhafushi | LD0850
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.7 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޙުސައިން ރަޝީދު / މ. ހުދުހުދާގެ، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 23/05/2002
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން