ލ. އިސްދޫ
L. Isdhoo | LD1070
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ލ. އަތޮޅު
O01 އިސްދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 15011
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 358.6 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,387

މިރަށުގައި އާޘާރީ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ "އިސްދޫ ބޮޑު ހައްތެލި" ކިޔާ އުސްގަނޑަކާއި، "އިސްދޫ ކުޑަ ހައްތެލި" ކިޔާ ސަރަޙައްދެއް އޮވެއެވެ. ރަށުގެ އުތުރު ފަރާތުގައި އޮންނަ އިސްދޫ ބޮޑު ހައްތެލީގެ ވަށަމިނުގައި 360 ފޫޓު އަދި އުސްމިނުގައި 45 ފޫޓު ހުރެއެވެ. މި ތަނަކީ، އިހުޒަމާނުގެ ބުޑިސްޓު ދީނީ އެކުވެންޏެއް ހުރި ތަނެކެވެ. އިސްދޫ ކުޑަ ހައްތެލީގެ ވަށަމިނުގައި 216 ފޫޓު އަދި އުސްމިނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 14 ފޫޓު ހުރެއެވެ. މި ތަންތަނުގެ ވަށައިގެން ލާފައިހުރި ފާރުގެ ބައިތައް މިހާރުވެސް ފެންނަން ހުރެއެވެ. ދިވެހި ތާރީޚުގެ މުހިންމު ލިޔުމެއް ކަމަށްވާ އިސްދޫ ލޯމާފާނު ނިސްބަތްވަނީ މިރަށަށެވެ.