ށ. ފޭދޫ
Sh. Feydhoo | LD1100
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ށ. އަތޮޅު
C01 ކަނޑިތީމު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 03040
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 91.2 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,295

މިރަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކާއި މަސްވެރިކަމާއި ފަންގިވިނުމާއި އިމާރާތްކުރުމާއި ކިއްސަރުވަޑާމުގެ މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ.
ޖުމްލަ 13 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 4,447,502.00 ރ.
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި