ލ. ދަނބިދޫ
L. Dhan'bidhoo | LD1049
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ލ. އަތޮޅު
O01 އިސްދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 15020
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 56.2 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 565

މިހާރު ފެންނަންހުރި ދިވެހި ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އިތުބާރު ކުރެވޭ، އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ ލިޔުންތަކަކީ ރަސްމީ ފަތްކޮޅުގެ ގޮތުގައި، ލޯ ފޮތިތަކެއްގައި ރަދުންގެ ބަސްފުޅުތައް ލިޔެފައިވާ "ލޯމާފާނު" ތަކެވެ. މިގޮތުން އެވޭލާ އަކުރުން ލިޔެފައިވާ ދަނބިދޫ ލޯމާފާނު ގައި މުޅިންވެސް ހިމެނިފައިވަނީ މިރަށުގެ ވާހަކައެވެ. ދަނބިދޫ ލޯމާފާނުގައި ވަނީ ދިގުމިން 11 އިންޗި، ފުޅާމިން 2 އިންޗި ހުރި 15 ލޯ ފޮތްޗެވެ.
ޖުމްލަ 13 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 5,300,000.00 ރ.
އެސެލެރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓޭނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ލ. ދަނބިދޫ، ލ. އިސްދޫ، ލ. ކަލައދޫގައި ޖުމްލަ 1.3 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ލ. ދަނބިދޫގައި 0.2 މެގަވޮޓުގެ އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ލ. ދަނބިދޫގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް