ލ. ކަލައިދޫ
L. Kalaidhoo | LD1473
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ލ. އަތޮޅު
O01 އިސްދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 15050
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 27.3 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 584
މިރަށަކީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ވަޒަންވެރިން ދިރިއުޅުނު ގަދީމީ، އިސްރަށް ކަމަށް ބުނެވެއެވެ. އާޘާރީ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި "ދިޔަދު" ކިޔާ ސަރަހައްދެއް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ސަރަހައްދަކީ ތިން ރަށެއްގެ ގޮތުގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުން އައި ސަރަހައްދެކެވެ. އެއީ "ދިޔަދޫ-އިސްދޫ-ކަޅައިދޫ" އެވެ. މިތަނުން ހިރިގަލުން މަސައްކަތްކުރި ޒަމާނުއްސުރެ ހަދާފައިވާ އިމާރާތްތަކެއްގެ ބައިތައް ފެންނަން ހުރެއެވެ. އަދި، އިހުޒަމާނުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރުމަށް ބޮޑެތި ނައު ބަނުމުގެ މަސައްކަތްކުރި ސަރަހައްދެއްކަމަށް ބެލެވޭ "ނާބަން" ކިޔާ ސަރަހައްދެއް ރަށުގެ އެއްގަމު މެދުގައި އޮވެއެވެ.
ޖުމްލަ 12 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ލ.ކަލައިދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެސެލެރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓޭނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ލ. ދަނބިދޫ، ލ. އިސްދޫ، ލ. ކަލައދޫގައި ޖުމްލަ 1.3 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ލ. ކަލައިދޫގައި 0.5 މެގަވޮޓުގެ އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ލ. ކަލައިދޫގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް