ލ. މާވަށް
L. Maavah | LD0938
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ލ. އަތޮޅު
O04 މާވަށު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 40.6 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,298

މިރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފާނައާއި ލަނޑާ ނެގުން އަދި ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ހިމެނެއެވެ. ރަށުގެ ކައިރީގެ އެހެން ރަށްރަށުންވެސް މަސް ބާނައިގެން މަސް ވިއްކުމަށް އަންނަނީ މިރަށަށެވެ. ރަށުގެ އަންހެނުން އާންމު ގޮތެއްގައި ކޮށްއުޅެނީ ފަންގިވިނުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މިރަށުގައި ޤުދުރަތީ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ކުޅިއެއް އޮވެއެވެ.
ޖުމްލަ 12 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 300,000.00 ރ.
އެސެލެރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓޭނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ލ. މާވަށުގައި 0.4 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ލ. މާވަށުގައި 0.44 މެގަވޮޓުގެ އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި