ލ. ފޮނަދޫ
L. Fonadhoo | LD1038
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ލ. އަތޮޅު
O03 ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 15080
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 163 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 2,715

މިރަށަކީ 1992 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ލ. އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށެވެ. މިރަށުން ފެންނަން ހުރި އާޘާރީ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި މިރަށުގެ ހުކުރު މިސްކިތާއި ވަރަށް ދުވަސްވީ ޒިޔާރަތެއްވެސް ހިމެނެއެވެ. ރަށުގެ މީހުން އާންމު ގޮތެއްގައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮށްއުޅެނީ ފަރު މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމެވެ.
ޖުމްލަ 22 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 1,250,000.00 ރ.
އެސެލެރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓޭނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ލ. ފޮނަދޫގައި 2.5 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ލ. ފޮނަދޫގައި 3 މެގަވޮޓުގެ އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ލ. ފޮނަދޫގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް