ލ. މާމެންދޫ
L. Maamendhoo | LD0484
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ލ. އަތޮޅު
O03 ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 19.4 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,303

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ބަލާއިރު މިރަށުގައި އާންމުކޮށް ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. މީގެ އިތުރުން ފައިބަރގްލާސްއިން މަސްދޯނި، ސްޕީޑްލާންޗް އަދި ކުދި ޑިންގީ ފަދަ އުޅަނދުތައް ބަނުމުގައި މިރަށުގެ ޒުވާނުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ. އަތޮޅުގައި މިރަށް ޚާއްޞަވެފައިވަނީ ދަތުރުވެރިންގެ ރަށެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން މިރަށަކީ ދެކުނަށް ދަތުރުކުރާ މީހުން އަރާފައިބާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ރަށެކެވެ.
ޖުމްލަ 12 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 10,222,432.00 ރ.
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ލ.މާމެންދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ލ. މާމެންދޫގައި 0.5 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ލ. މާމެންދޫގައި 0.6 މެގަވޮޓުގެ އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި