ށ. ފީވައް
Sh. Feevah | LD1149
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ށ. އަތޮޅު
C02 މިލަންދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 03050
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 86.4 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,111

މިރަށަކީ ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްތަކާ ޚިލާފަށް ތަފާތު ވައްތަރުގެ ދަނޑިޖެހުމުގެ އެކި ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭ ރަށެކެވެ. 1990ވަނަ އަހަރާއި 2004 ވަނަ އަހަރު، ދަނޑުވެރިކަމުން ރާއްޖެއިން 1 ވަނަ ހޯދާފައިވެއެވެ. މިރަށުގައި 100 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ނިކަ ގަހެއް ހުރެއެވެ.
ޖުމްލަ 12 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 10,345,408.00 ރ.