ލ. ކުނަހަންދޫ
L. Kunahandhoo | LD0323
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ލ. އަތޮޅު
O04 މާވަށު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 15120
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 91.6 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 775

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވި އަންހެނުންގެ ކްރިކެޓް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރީ މިރަށުގެޓީމުންނެވެ. މިރަށުގައި އާންމު ގޮތެއްގައި ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމެވެ. މަސްވެރި ދުވަސްކޮޅެއް ނޫންނަމަ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ފަޅުގޮވާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްއުޅެއެވެ. ރަށުގެ އަންހެނުން އާންމު ގޮތެއްގައި ކޮށްއުޅެނީ ބޮނބި ތެޅުމާއި ފަންގިވިނުމުގެ މަސައްކަތެވެ. ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ބޮޑުބެރު ޖެހުމާއި ހަރުބީ ޖެހުމާ އަދި ދަނޑިޖެހުމަށް ލޯބިކުރާ ބައެކެވެ.
ޖުމްލަ 8 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 6,956,626.00 ރ.
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ލ. ކުނަހަންދޫގައި 0.3 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ލ. ކުނަހަންދޫގައި 0.35 މެގަވޮޓުގެ އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ލ. ކުނަހަންދޫގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި