ލ. ބަރެސްދޫ
L. Baresdhoo | LD0994
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ލ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 72.4 ހެކްޓަރ
ސްޓޭޓަސް: Under development
  • ސްޓޭޓަސް - ތަރައްޤީކުރެވެމުންދާ ރަށެއް
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މޯލްޑިވްސް މަރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 30/03/2015
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 50 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - އިންޓަރގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ރަށެއް ތަރައްޤީކުރުން
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - އިންޓަރގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް