ލ. މާންދޫ
L. Maandhoo | LD0832
ސިނާއީ، މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ލ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 67.8 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 29/05/2014
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ސްކިޕްޖެކް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ދަށުން ޝޯބޭސްޑް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ދަށުން މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރުން
  • ހަވާލުކޮށްފައިވާ ދެވަނަ ފަރާތް - ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  • ދެވަނަ ފަރާތާ ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 20/03/2006
  • ދެވަނަ ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ދެވަނަ ފަރާތަށް ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ސްކިޕްޖެކް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ދަށުން ޝޯބޭސްޑް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ދަށުން މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރުން